Štítky

:-) 17. listopad 3D ABL alkohol amnestie Anastázie Hagenová Asko nábytek azyl Babiš baby boxy banky Bárta Bém birthday Birthplace study BIS Blesk blogování Breivik bulvár code černá labuť ČGPS ČOI ČSSD ČT ČTK Dělníci bulváru děti dětskýma očima dluhová krize dobro dokument domácí porod Downton Abbey EHCR ekonomie ENG EU euro Evropa facebook fail farmaceutický průmysl faux pas festival tolerance film firma Gallup gaming gay parade globalizace Google Gosford Park Hájek Havel homosexuálové internet Ivana Königsmarková Janeček Janoušek Japonsko ježíšek Jillian Michaels jxd Kalousek kauce Kavčí hnízdo Klaus kmotr kniha knihy knížky pro děti komunikace komunisti korporace korupce le fay legalizace Leoš Heger lidská práva marihuana marketing Mašínové Mat Honan mateřství media média MMF multikulturalismus MZ Naomi Kleinová narozeniny Nečas negativní hlasy NFFP No logo odboj odborář odposlechy ODS OSN osobní PA Paumer plagiátorství pohádka policie politika porno porody Pospíšil právo pražská kavárna prezident prezidentská milost prezidentská volba prohibice projev První republika přímá volba příroda radosti Rath recenze Reflex reklamace rio rodina Roman Smetana RTS Rusko Řecko senát seriál SFŽP Schwarzenberg sociální síť soud soukromé soukromí společnost SPOZ spz starosti státní maturita stávka strasti superstar Svobodní šafr škola školství Šoková doktrína Šouf t-mobile těhotenství televize Ternovszky vs. Hungary Trnka Umberto Eco ÚS vánoce velezrada velké wtf vězení volby volební systém výchova výzkum Woody Allen wtf zdravotnictví Zeman zlo zodpovědnost ženy Žítkovské bohyně

úterý 5. července 2011

Zlé a ošklivé baby boxy

Ke konci června jsem zachytila zmínku o snaze OSN zakázat České republice provozování baby boxů. Média hovořila o alarmující zprávě, vydané Výborem na ochranu práv dítěte, která naléhavě žádá jejich urychlené zrušení
, např. tady. Článek se mi zdál natolik neuvěřitelný, až jsem podezírala novináře, že zase něco špatně pochopili nebo že si dokonce úplně vymýšlejí. Snažila jsem se najít originál té zprávy, ale nepodařilo se a já na čas na baby boxy úspěšně zapomněla. Před pár dny pověsila Christabel na svém blogu tento článek a to mě přimělo znovu zapátrat - a tady to je:

Rozsáhlá devatenáctistránková zpráva pod označením CRC/C/CZE/CO/3-4 byla vydána 17.6.2011 se zabývá poměrně velkým množstvím problémů, které se v České republice objevují v souvislosti s dodržováním dětských práv. Je jich zmiňováno skutečně mnoho a Výbor oceňuje pokroky, kterých bylo dosaženo či snahy ČR o zlepšení, které k nim vedou, stejně jako upozorňuje na legislativní pasivitu a laxní přístup k některým zmiňovaným problémům a důrazně žádá nápravu. Nás však zajímají baby boxy, a proto se dále budeme věnovat pouze jim. Ve skutečnosti se problematiky týká pouze tento kratinký odstaveček:

Abuse and neglect

49.    The Committee is seriously concerned about the State party’s so-called “Baby Box” programme, which is in violation of, inter alia, articles 6, 7, 8, 9 and 19 of the Convention.
50.    The Committee strongly urges the State party to undertake all measures necessary to end the “Baby Box” programme as soon as possible and expeditiously strengthen and promote alternatives, taking into full account the duty to fully comply with all provisions of the Convention. Furthermore, the Committee urges the State party to increase its efforts to address the root causes which lead to the abandonment of infants, including the provision of family planning as well as adequate counseling and social support for unplanned pregnancies and the prevention of risk pregnancies.


Tj. Zneužívání dětí a zanedbávání péče
49. Výbor je vážně znepokojen českým programem baby boxů, který je, mimo jiné,  v rozporu s čl. 6, 7, 8, 9 a 19 Úmluvy.
50. Výbor naléhavě vyzývá účastnický stát, aby provedl všechna opatření nezbytná k jeho okamžitému ukončení, aby posiloval a podporoval alternativy, plně respektoval povinnost dodržovat všechna ustanovení Úmluvy. Dále Výbor vyzývá účastnický stát, aby zvýšil své úsilí při řešení základních příčin, které vedou k opuštění dětí, včetně poskytování pomoci při plánování rodičovství, jakož i odpovídajícího poradenství a sociální podpory pro neplánované těhotenství a prevence rizikového těhotenství.

Nyní si udělejme malou přestávku a podívejme se, jak se baby boxy vůbec do zprávy dostaly. K tomu se musíme vrátit na jednání Výboru a České republiky, které předcházelo samotnému sestavování zmiňované zprávy. Konalo se 31.5.2011 a jeho předmětem byla prezentace 3. a 4. periodické zprávy o tom, jak se České republice daří plnit ustanovení Úmluvy o právech dítěte. Českou republiku v Ženevě zastupovala vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková.

Ve zprávě z jednání, jež se tématiky baby boxů dotklo pouze okrajově,  v souvislosti s dalšími problémy souvisejícími se sexuální výchovou adolescentů na školách, dostupností antikoncepce pro sociálně slabé nebo obavami z odkládání dětí, se dočteme:

There was concern about the baby box program, which was not in line with the Convention; how many children were in this program and what was the reason for the baby box program?

...The delegation replied that... The first baby box was put in place in 2005 and the analysis over five years indicated that from 2005 to 2010 there were 36 babies left in the 34 baby boxes that were located throughout the country. It was not only for newborns and children up to one year old lived in baby boxes. These children were in good health and had been introduced to new families. The experience from Slovakia would be followed to offer baby boxes for these children only for newborns and not for children up to 1 year old.

Tj. členové Výboru se ptali české strany, kolik dětí je zapojeno do programu baby boxů, co je důvodem pro jeho existenci a současně vyjádřili pochyby, že je program v souladu s Úmluvou pro práva dítěte. Česká delegace na tyto otázky odpověděla, že během pěti let bylo v 34 baby boxech po celé ČR 36 dětí, jednalo se o novorozence a děti do jednoho roku věku, v dobré kondici, které byly předány do nových rodin. A že na Slovensku jsou baby boxy určeny pouze pro novorozence.

Zdá se mi, že již dle charakteru položených otázek lze usuzovat na velmi chabé povědomí Výboru o tom, co jsou české baby boxy a k jakému účelu slouží. Více informací Výboru předáno nebylo, respektive z této zprávy to patrné není a žádné další informace nenaznačují, že by Výbor měl pro sestavování souhrnné zprávy více podkladů. Je to důležité, protože například velmi mě zarazila formulace lived in baby boxes. Mám z ní pocit, jako by snad  šlo o nějaké bezprizorné děti žijící v krabicích. To je ale značně zavádějící, protože po vložení dítěte do boxu se okamžitě zapíná alarm, tzn. že dítě uvnitř stráví odhadem 5 - 10 minut maximálně, než je zdravotním personálem vyjmuto, čili formulace, že děti žijí v baby boxech se mi zdá úplně nesmyslná.

Nedá se ani mluvit o počtu dětí v programu, pokud vkládání dětí do baby boxů není státem nijak koordinováno. Podezření, že došlo k nepochopení celého problému, nasvědčují i slova pana Hesse, který tvrdí, že zpočátku nebylo úředníkům OSN vůbec jasné, oč kráčí a baby boxy si údajně pletli s inkubátory. Také je dobré připomenout jeho slova, že nejde o státní program, ale soukromou iniciativu, která jakkoli pozitivní, nemá v české právní úpravě oporu, čili kritika českého státu za jejich provozování je neopodstatněná.

V tomto kontextu je pak potřeba vidět připomínky Výboru. Vraťme se tedy zpět ke konečné zprávě a podívejme se tedy, co konkrétně Výboru vadí. V Úmluvě o právech dítěte hovoří články 6, 7, 8, 9 a 19 zejména o právu dítěte na život, právu znát rodiče, právu na totožnost:

Článek 6
1.  Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají, že každé dítě má přirozené právo na život.
2.  Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zabezpečují v nejvyšší možné míře zachování života a rozvoj dítěte.


V souladu s tímto článkem je v případě baby boxů považováno za nejdůležitější právo právo dítěte na život a jeho zachování. Existence záchranných boxů je jednoznačně pozitivním počinem, pomocí nějž matka, která se z různých příčin nemůže starat o své dítě, umožní jeho předání do náhradní rodiny, která odpovídající péči zajistí.

Článek 7
1.  Každé dítě je registrováno ihned po narození a má od narození právo na jméno, právo na státní příslušnost a pokud to je možné, právo znát své rodiče a právo na jejich péči.
2.  Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zabezpečují provádění těchto práv a v souladu se svým vnitrostátním zákonodárstvím a v souladu se svými závazky vyplývajícími z příslušných mezinárodněprávních dokumentů v této oblasti se zvláštním důrazem na to, aby dítě nezůstalo bez státní příslušnosti.


Vzhledem k tomu, že děti vložené do baby boxu jsou ve většině případů novorozené, stát v jejich případě postupuje stejně, jako v případě ostatních novorozených dětí. Umístěním do baby boxu nedochází k porušování práv dítěte na jméno a státní příslušnost. Právo znát své rodiče bylo porušeno rozhodnutím rodičů, kteří se anonymním vložením dítěte do boxu vzdali veškerých svých rodičovských práv. Nicméně tímto krokem také umožnili velmi rychlou adopci dítěte náhradní rodinou, kdy proces osvojení je mnohem kratší než případech, kdy je nutno vyčkávat stanovenou dobu, aby byl prokázán zjevný nezájem o dítě ze strany biologických rodičů.


Článek 8
1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, se zavazují respektovat právo dítěte na zachování jeho totožnosti, včetně státní příslušnosti, jména a rodinných svazků v souladu se zákonem a s vyloučením nezákonných zásahů.
2. Je-li dítě protizákonně částečně nebo zcela zbaveno své totožnosti, zabezpečí mu státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, potřebnou pomoc a ochranu pro její urychlené obnovení. 


Dítě z baby boxu je většinou novorozené, tj. na totožnost teprve čeká. V porodnici pak dostane jméno a umístěním do náhradní rodiny vzniknou dítěti i rodinné svazky. Dítě proto nemůže být vložením do baby boxu zbaveno totožnosti, jestliže ještě žádnou nemá.

Článek 9
1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zabezpečí, aby dítě nemohlo být odděleno od svých rodičů proti jejich vůli, ledaže příslušné úřady na základě soudního rozhodnutí a v souladu s platným právem a v příslušném řízení určí, že takové oddělení je potřebné v zájmu dítěte. Takové určení může být nezbytným v některém konkrétním případě, například jde-li o zneužívání nebo zanedbávání dítěte rodiči nebo žijí-li rodiče odděleně a je třeba rozhodnout o místě pobytu dítěte.
2.  V jakémkoli řízení podle odstavce 1 se poskytuje všem dotčeným stranám možnost zúčastnit se řízení a sdělit svoje stanoviska.
3.  Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají právo dítěte odděleného od jednoho nebo obou rodičů udržovat pravidelné osobní kontakty s oběma rodiči, ledaže by to bylo v rozporu se zájmy dítěte.
4.  Jestliže oddělení dítěte od rodičů je důsledkem jakéhokoli zásahu státu, který je smluvní stranou úmluvy, jako je vazba, uvěznění, vypovězení, deportace nebo smrt (včetně smrti, která nastala z jakékoli příčiny v době, kdy dotyčná osoba byla v opatrování státu) jednoho nebo obou rodičů dítěte, tento stát, který je smluvní stranou úmluvy, na požádání poskytne dítěti, rodičům nebo případně jinému členu rodiny nezbytné informace o místě pobytu nepřítomného (nepřítomných) člena (členů) rodiny, ledaže by poskytnutí takové informace odporovalo zájmu dítěte. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, kromě toho zabezpečí, aby podání takové informace samo o sobě nemělo žádné nepříznivé důsledky pro dotčenou osobu (dotčené osoby).

Baby boxů se týká část oddělení dítěte od rodiče a Výbor má zřejmě pocit, že se tak děje proti vůli rodičů a v neprospěch dítěte.
ad1 Rodiče umístěním do baby boxu dítě od sebe vědomě oddělili. Zkušenosti ukazují, že se tak stává právě v situacích, kde rodiče nejsou schopni zajistit dítěti přiměřený vývoj a odpovídající péči a vložením dítěte do baby boxu mu chtějí zajistit vhodné životní podmínky, tj. jednají v jeho zájmu.

ad2 Rodiče odložených dětí se mohou kdykoli přihlásit, ačkoli anonymita je právě silnou motivací pro použití baby boxu.

ad3 Pokud dítě bylo odděleno samotným rodičem, který úmyslně jedná tak, aby nebyla rozpoznána jeho identita, a osobní kontakty nemohly být udržovány, není to vinou státu. Odkládání dětí bylo vždy problémem, v minulosti a nejen v České republice. Cílem je zabránit, aby nechtěné dítě bylo usmrceno nebo aby v důsledku nevyhovujících podmínek strádalo.

Článek 19
1.  Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, činí všechna potřebná zákonodárná, správní, sociální a výchovná opatření k ochraně dětí před jakýmkoli tělesným či duševním násilím, urážením nebo zneužíváním, včetně sexuálního zneužívání, zanedbáváním nebo nedbalým zacházením, trýzněním nebo vykořisťováním během doby, kdy jsou v péči jednoho nebo obou rodičů, zákonných zástupců nebo jakýchkoli osob starajících se o dítě. 

2.  Tato ochranná opatření zahrnují podle potřeby účinné postupy k vytvoření sociálních programů zaměřených na poskytnutí nezbytné podpory dítěti a těm, jimž bylo svěřeno, jakož i jiné formy prevence. Pro účely zjištění, oznámení, postoupení, vyšetřování, léčení a následné sledování výše uvedených případů špatného zacházení s dětmi zahrnují rovněž podle potřeby postupy pro zásahy soudních orgánů.

Vložením do baby boxu dítěti nehrozí žádná z výše uvedených újem a stát tedy nechybuje, pokud nepodniká žádné kroky k jejich plošnému zákazu. Jako laikovi se mi zdá, že z logiky věci výhoda baby boxů, tj. primárně zachování života, stojí vysoko nad tím, že anonymní matka se vzdá rodičovských práv a dítěti tak upře právo znát její identitu. A vzhledem k tomu, že není možné zabránit matkám v odkládání dětí, spíše než jejich kriminalizaci je lepší umožnit jim, aby svým dětem mohly zajistit dobrou péči.

Jak je tedy možné, že přesto Výbor, nepochybně sestavený z fundovaných odborníků, má diametrálně odlišný postoj od většiny české veřejnosti a důrazně žádá okamžité zrušení tak moc užitečných baby boxů?

Myslím, že účel baby boxů jednoduše nebyl z české strany dostatečně vysvětlen a prezentován, a došlo k nedorozumění.
...
Disclaimer: Nejsem ani právník, ani expert na baby boxy, pouze mě zaujalo téma. Je možné, že mi unikly nějaké zásadní souvislosti. Vítám proto připomínky a komentáře k věci. Díky.

6 komentářů:

 1. Výtečně!!

  Mně chodí na pracovní mail automaticky zprávy o každém novém zřízeném baby boxu a každém dítěti, položeném do baby boxu, od L.Hesse.

  Kdybyste to někdo chtěli přeposílat, řekněte.

  Ano - není to státní program.
  Dík za tu práci s dohledáváním; opravdu to vypadá, že "na vině" je neznalost, nedorozumění nebo neschopnost vysvětlit či neschopnost slyšet :)

  OdpovědětVymazat
 2. Děkuju, Liško.

  Přišlo mi zvláštní, že nikdo nepátrá po důvodech, které OSN vedlo k vyhlášení takového razantního požadavku. A vida, ono to nakonec vypadá, že skutečnost je překvapivě banální - komunikační šumy :)

  OdpovědětVymazat
 3. Skvělý článek!
  Oceňuju takovou pátrací akci.
  Jinak myslím, že pokud už taková organizace dá do zprávy doporučení k zákazu čehokoliv, měla by si zjistit skutečně všechny relevantní informace.
  Nedostatečné vysvětlení z české strany není podle mne dostatečná omluva.

  OdpovědětVymazat
 4. Co je na té nevůli vůči našim boxům vlastně překvapivého, přátelé? Výbor chce, aby náš stát "zvýšil své úsilí při řešení základních příčin, které vedou k opuštění dětí, včetně poskytování pomoci při plánování rodičovství, jakož i odpovídajícího poradenství a sociální podpory pro neplánované těhotenství a prevence rizikového těhotenství". Tedy: Málo propagujeme kontracepci, preservativy...a málo se u nás "plánuje rodičovství", tedy zabíjí dítě před narozením. Myslím, že to je celý problém. Tomáš Beran (vpravo.blog.cz)

  OdpovědětVymazat
 5. Christabel, neměla jsem v úmyslu nastudovat si problematiku až do takové hloubky, ale mám pocit, že tyto zprávy mají formu doporučení, a i když Českou republiku členství zavazuje k dodržování určitých pravidel, přesto nejsou právně vymahatelná a nehrozí za jejich (domnělé) porušování žádná penalizace - což je v tomto případě určitě dobře.

  OdpovědětVymazat
 6. Tomáši, cítím v tom příspěvku ironii, ale pokud se budu držet vyjádření "a málo se u nás "plánuje rodičovství", tedy zabíjí dítě před narozením", myslím, že je to bohužel právě naopak.

  Jedním z důvodů, proč je v ČR velmi nízká novorozenecká úmrtnost, není, že by naši neonatologové byli o řád lepší než jejich zahraniční kolegové, ale je to proto, že mnoho těhotných jde po pozitivním screeningu, který mmch. udává pouze pravděpodobnost, "preventivně" na potrat. Nemluvě o velmi nemocných dětech, které se u nás zabíjejí, ačkoli na západ od nás lidé dávají přednost důstojnému rozloučení, i když to znamená jen pár hodin či dní života, a i když takové dítě pak svým úmrtím pokazí pěknou novorozeneckou statistiku.

  OdpovědětVymazat