Štítky

:-) 17. listopad 3D ABL alkohol amnestie Anastázie Hagenová Asko nábytek azyl Babiš baby boxy banky Bárta Bém birthday Birthplace study BIS Blesk blogování Breivik bulvár code černá labuť ČGPS ČOI ČSSD ČT ČTK Dělníci bulváru děti dětskýma očima dluhová krize dobro dokument domácí porod Downton Abbey EHCR ekonomie ENG EU euro Evropa facebook fail farmaceutický průmysl faux pas festival tolerance film firma Gallup gaming gay parade globalizace Google Gosford Park Hájek Havel homosexuálové internet Ivana Königsmarková Janeček Janoušek Japonsko ježíšek Jillian Michaels jxd Kalousek kauce Kavčí hnízdo Klaus kmotr kniha knihy knížky pro děti komunikace komunisti korporace korupce le fay legalizace Leoš Heger lidská práva marihuana marketing Mašínové Mat Honan mateřství media média MMF multikulturalismus MZ Naomi Kleinová narozeniny Nečas negativní hlasy NFFP No logo odboj odborář odposlechy ODS OSN osobní PA Paumer plagiátorství pohádka policie politika porno porody Pospíšil právo pražská kavárna prezident prezidentská milost prezidentská volba prohibice projev První republika přímá volba příroda radosti Rath recenze Reflex reklamace rio rodina Roman Smetana RTS Rusko Řecko senát seriál SFŽP Schwarzenberg sociální síť soud soukromé soukromí společnost SPOZ spz starosti státní maturita stávka strasti superstar Svobodní šafr škola školství Šoková doktrína Šouf t-mobile těhotenství televize Ternovszky vs. Hungary Trnka Umberto Eco ÚS vánoce velezrada velké wtf vězení volby volební systém výchova výzkum Woody Allen wtf zdravotnictví Zeman zlo zodpovědnost ženy Žítkovské bohyně

čtvrtek 29. srpna 2013

Proč ÚS zrušil rozsudek nad Ivanou Königsmarkovou?

 Protože konstatoval, že došlo k porušení jejího práva na spravedlivý proces

V listopadu loňského roku podala Ivana Königsmarková obsáhlou ústavní stížnost proti
rozsudku Obvodního soudu, usnesení Městského soudu a usnesení Nejvyššího soudu, a to pro


a) porušení práva na spravedlivý proces

V této části IK upozorňuje, že bylo porušeno její právo na účinnou obranu.  Důkazy navrhované obhajobou byly soudem paušálně odmítnuty. Nemohla zpochybňovat důkazy obžaloby, argumentovat, aktivně vystupovat.

Nalézací soud vědomě založil své rozhodnutí na posudku,u nějž již z provedeného dokazování věděl, že je vyhotoven apriori podjatým, resp. nikoli nestranným znalcem. Odpovědnost za nestranné zjišťování skutkových okolností a činění právních závěrů je výhradně doménou soudu, a faktický přenos takové odpovědnosti na znalce je nepřípustný, tím spíše, že pokud soud nepřipouští jakoukoliv diskuzi nad závěry tohoto posudku. (bod 43)

Nebyla vypořádána námitka, proč problematiku porodních asistentek hodnotí lékaři intervenční medicíny, kteří si s asistentkami přímo konkurují a proč na nich aplikují své standardy. Soud nevysvětlil, proč mohl státní zástupce vybrat libovolný standard, kdežto IK nesměla protiargumentovat standardem jiným; proč nebyli vyslechnuti lékaři či odborníci z oboru medicínské statistiky; proč nemohla být vyslechnuta matka. Soud návrhy zamítl a odkázal na důkazy předložené obžalobou. (!)

Lze si stěží představit, že v případě jiné trestní věci (například hospodářské) obžaloba předestře výklad práva (blanketní normy), který vyznívá neprospěch obžalovaného a poté chce obhajoba předestřít jiný výklad práva, přičemž soud to neumožní, s odůvodněním, že mu k posouzení věci stačí výklad obžaloby. /bod 39/

 Soud se musí umět vyrovnat i s oponentním výkladem; jeho rozhodování má být předvídatelné a srozumitelné (tj. soud nemusí přijmout argumentaci obhajoby, ale musí vysvětlit, proč se přiklonil k jiné.) Nedostatky v argumentaci nelze kompenzovat notorietami ("kvalitní české porodnictví").

IK ve stížnosti konstatuje, že právní závěry soudů nevyplývají ze zjištěných důkazů a jsou dokonce v příkrém rozporu.

b) porušení principu zákazu trestu bez zákona

Vzhledem k tomu, že dle IK je meritem sporu existence povinnosti, kterou měla porušit, je třeba připomenout, že povinnosti mohou být ukládány pouze na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. Trest je tedy přípustný pouze, pokud někdo poruší svou povinnost.

Dle rozsudku prvoinstančního soudu IK "nedodržela standardní postup doporučený a schválený výborem ČLSJEP." /bod 62/

IK v tomto bodě stížnosti namítá, že soud pochybil akceptováním doporučení jako závazné povinností a tím, že její výklad přenesl na znalce. Ten při výkladu pojmu lex artis vycházel z 
lokalizovaných poznatků české vědy a ignoroval odlišné závěry, doporučení a poznatky, které jsou uznávány v západním světě. Soud se například řádně nevypořádal s rozporem, kdy dle českých lékařů je hranicí pro intervenci 24 hodin od odtoku plodové vody, na rozdíl od 48 hodin, které doporučuje WHO. Rozporu se nijak nevěnoval a nevysvětlil jej, pouze zhodnotil postup IK dle standardů společností jako ČGPS JEP jako non lege artis.

IK namítá, že zmiňované standardy jsou standardy intervenční lékařské péče, tj. nikoli vedení domácího porodu, který je jiným typem asistence. Dále, že doporučené postupy jednoho občanského sdružení mohou představovat hlas v diskuzi,nikoli vyjádření lege artis. Standardy navíc nebyly vytvořeny přezkoumatelným způsobem, nepředcházel jim adekvátní statistický výzkum a jeho kvantitativní analýza  konkurenčních postupů./bod 69/

Standardy upravují otázku lékařské péče, samy se označují jako doporučené postupy a nepředpokládají jiný, než klinický způsob porodu. Stávající platné právo ovšem  vychází z předpokladu, že rozsah variant vedení porodu je širší. Jakkoliv s ním nemusí tvůrci standardů občanského sdružení souhlasit, tak směrnice Rady č. 80/155/ EH implicitně stanoví právo rodičky na volbu místa porodu. Ke stejnému závěru dochází i judikatura Evropského soudu pro lidská práva v jeho rozsudku Ternovszky vs. Hungary vydaným dne 14. prosince 2010 pod č. 67545/09. /bod 71/ Právo na svobodnou volbu reflektuje i česká judikatura.

Platné právo nadřazuje některé otázky volby nad rozhodnutí lékaře a vytváří nepochybné pole svobody, které musí lékaři respektovat a které musí i stát vůči lékařům vynucovat. Pokud standardy občanského sdružení tuto skutečnost nereflektují a neumožňují volbu místa  porodu, tak v tom rozsahu v jakém popírají tento základní právní princip, nemohou vytvářet legem artis. /bod 73/

Občanská sdružení nemohou ukládat povinnosti jiným osobám, než svým členům.

IK trvá na tom, že dodržela standardy WHO.

Pokud správně soud seznal, že standardy ČGPS JEP neupravují vedení domácího porodu, nesmí výklad svěřit znalci, jelikož tím poruší princip, že soud zná a vykládá právo.

Rozsudek pak vycházel zejména ze znaleckého posudku, který byl vypracován osobami, s vědomím, že tyto osoby představují názorový protipól, jenž právo na volbu místa a způsobu popírá.

Soudními znalci v oboru porodnictví jsou lékaři, členové ČLK. ČLK dlouhodobě vystupuje jako ostrý odpůrce porodů mimo zdravotnická zařízení a tento svůj postoj zformuloval ve stanovisku z března 2012. To znamená, že i v případě, že by k žádným komplikacím nedošlo, byla by IK v postavení non lege artis.

IK ve stížnosti odmítá i závěr soudu o nedostatečném personálním, materiálním a technickém vybavení, jelikož v té době neexistoval žádný předpis, který by rozsah vybavení pro porody mimo zdravotnická zařízení upravoval a pro práci porodních asistentek nebyly známé žádné standardy.   Výklad soudu per analogiam legis, kdy pro vybavení porodní asistentky použil analogie s vybavením RZS, je v trestním právu nepřípustný.

 V této situaci právního vakua, kdy se za šestnáct let česká legislativa nebyla schopna vypořádat  s činností porodních asistentek a regulací domácích porodů, pak soudy fakticky připustily "kvazilegislativní funkci ČLK" a nahradily normy doporučeními jedné zájmové organizace.


 c) porušení principu neutrality trestní represe

Je odpovědností státu, respektive jeho zákonodárné a výkonné moci, aby stanovil dostatečně přesně, co jest jednáním zakázaným a co nikoliv, a aby hranice mezi jedním trestným a netrestným byla jasná a pokud možno nezpochybnitelná. Pokud se tak nestane, tak soudy pak nemohou tento nedostatek kompenzovat, vytvářet analogie trestného jednání nebo jej nějak překlenovat. Soudy nemohou trestat a zpravidla netrestají jednání, které se určitým elitám nebo skupinám nelíbí, ani jednání, které se někomu zdá nevhodné nebo dokonce riskantní, pokud tato jednání nejsou výslovně zakázána trestním právem. /bod 94/

 O pravidlech má být vedena veřejná diskuze; soud ovšem musí zůstat nezaujatý, z hlediska aplikace práva nesmí preferovat tu či onu stranu, musí zůstat neutrální.

Zejména vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a důkazům, které neprokázaly nade vší pochybnost souvislost mezi činností porodní asistentky a následkem, a vzhledem k tomu, že lze v postupu všech soudů identifikovat obecnou averzi vůči volbě, kterou provedla rodička /bod 104/, nezbývá než shrnout, že

Soudy svým postupem popřely základní princip rovnosti před zákonem a zpochybnily ochranu lidské důstojnosti./bod 107/


xxx

ÚSTAVNÍ SOUD - NÁLEZ
I. stručný popis vývoje případu

II. popis ústavní stížnosti
IK za meritum sporu považuje otázku, zda se dopustila odborného pochybení či nikoliv. Lex artis se netypicky zjišťovalo důkazním způsobem. Proti způsobu dokazování protestuje.

III. vyjádření soudů
Obvodní soud - doporučil stížnost zamítnout
Městský soud - odkázal na odůvodnění svého rozhodnutí
Nejvyšší soud -  doporučil stížnost zamítnout


IV. Ústavní stížnost je důvodná.

A níže vybírám několik krátkých pasáží z textu odůvodnění:

Článkem 8 odst. 1 Listiny se v obecné rovině zaručuje každému jednotlivci osobní svoboda. Dle ustanovení čl. 8 odst. 2 věty první Listiny nesmí být nikdo stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon. Odstavec druhý citovaného článku tedy vytváří prostor a zároveň stanoví hranice pro omezení osobní svobody. Čl. 8 odst. 2 věta prvá Listiny představuje ochranu i proti eventuální libovůli některého z článků moci soudní. Pokud orgány činné v trestním řízení tento zákonem vymezený legitimní prostor překročí, například v důsledku nepřípustného nakládání s důkazy nebo v důsledku jejich nepřiměřeného hodnocení, porušují z ústavněprávního hlediska základní právo stěžovatele garantované čl. 8 odst. 1 Listiny.

Princip presumpce neviny vyžaduje, aby to byl stát, kdo nese konkrétní důkazní břemeno; existují-li rozumné pochybnosti, nelze je vyložit v neprospěch obviněného, resp. obžalovaného, ale naopak je nutno je vyložit v jeho prospěch. Z principu presumpce neviny plyne pravidlo in dubio pro reo, dle kterého, není-li v důkazním řízení dosaženo praktické jistoty o existenci relevantních skutkových okolností, tj. jsou-li přítomny důvodné pochybnosti ve vztahu ke skutku či osobě pachatele, jež nelze odstranit ani provedením dalších důkazů, je nutno rozhodnout ve prospěch obviněného.

Pokud by však byla vina obžalovaného vyslovena za situace, kdy by právní závěry neodpovídaly zcela jednoznačně provedeným důkazům a z nich vyvozeným skutkovým zjištěním, byly by porušeny zásady spravedlivého procesu, zejména princip presumpce neviny, jakož i z něho vyplývající pravidlo in dubio pro reo.

Znalec nesmí sám vyloučit některé z předložených podkladů jen proto, že nezapadají do jím vytyčené verze události. Ponechávat bez povšimnutí věcnou správnost znaleckého posudku, bez dalšího důvěřovat závěrům znalce, by znamenalo ve svých důsledcích popřít zásadu volného hodnocení důkazů soudem podle svého vnitřního přesvědčení, privilegovat znalecký důkaz a přenášet odpovědnost za skutkovou (pop. i právní) správnost soudního rozhodování na znalce; takový postup nelze z ústavněprávních hledisek akceptovat. Vyvstanou-li pochybnosti o věcné správnosti znaleckého posudku, je orgán činný v trestním řízení povinen, v souladu se zásadou oficiality a zásadou vyhledávací (§ 2 odst. 4, 5 tr. ř.), pokusit se odstranit vzniklé pochybnosti obstaráním důkazů dalších. V případě závažných skutkových rozporů a pochybností, které se nepodaří odstranit, musí soud postupovat podle pravidla in dubio pro reo a rozhodnout ve prospěch obviněného.

Z obsahu předmětného znaleckého posudku lze naopak dovodit, že na stěžovatelku jsou kladeny poměrně značné nároky (v právu platí obecná maxima nemo tenetur ad impossibile), pokud měla z nejasných příznaků odhadovat možnosti vzniku i poměrně vzácného poškození plodu, jakou je hypoxie, ke kterému dochází i ve vybavených porodnických zařízeních. Nelze zajisté vyloučit, že i klidně probíhající fyziologický porod se může rychle změnit; předpokládat všechny možnosti a reagovat na ně v poměrně značném předstihu by de facto muselo vést k naprostému vyloučení možnosti tzv. domácích porodů.
Tu Ústavní soud připomíná, že moderní demokratický a právní stát je založen na ochraně individuální a nedotknutelné svobody, jejíž vymezení úzce souvisí s důstojností člověka. Tato svoboda, jejíž součástí je i svoboda v osobních věcech, které člověk činí, je doprovázena určitou mírou přijatelného rizika. Právo na svobodnou volbu místa a způsobu porodu - z hlediska rodičů - je limitováno jen zájmem na bezpečném porodu a zdraví dítěte, tento zájem však nelze vykládat jako jednoznačnou preferenci porodů ve zdravotnických zařízeních.

V daném případě však Ústavnímu soudu nezbývá než uzavřít, že hodnocení důkazů je ze shora popsaných důvodů již „prima facie“ problematické a závěr o vině z nich nelze bez porušení principu presumpce neviny a zásady in dubio pro reo učinit.

Z hledisek ústavněprávního přezkumu však neobstojí ani výrok nalézacího soudu, kterým bylo v adhezním řízení dle § 228 odst. 1 tr. řádu rozhodnuto o nárocích na náhradu škody, jež uplatnila Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví ve výši 2.702.071,- Kč.

Napadenými rozhodnutími tedy došlo k porušení základního práva stěžovatelky na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

xxx

 Zdroje a další odkazy:


Text ústavní stížnosti (přímé citace z ní jsou uvedeny kurzívou)
 

Nález Ústavního soudu

Christabel: Ternovszky v. Maďarsko

Komentář k usnesení VR ČLK

 IvanaPozn.: Tento případ sleduji čistě proto, že mě zajímá. Nemám ambice vytvářet nějaké právní analýzy. Citovala jsem ze stížnosti i z nálezu ÚS pasáže, které pokládám za důležité a zvýraznila tučným písmem ty obzvláště důležité. Mohu se ale mýlit :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat